Slovenská vákuová spoločnosť (SVS)

Slovenská vákuová spoločnosť (SVS) je združenie občanov a právnických osôb, ktorých poslaním je pestovanie a prehlbovanie odborných záujmov v oblasti vákuovej fyziky a techniky, rozvoj vákuových technológií a zvýšenie odbornej úrovne tejto dôležitej oblasti vedy a techniky na Slovensku.

Bola ustanovená 1. valným zhromaždením v apríli 1993, následne 5. 4. 1993 bola riadne zaregistrovaná na MV SR ako nástupnícka organizácia Čs komitétu pre vákuovú fyziku, techniku a aplikácie.

Výkonný výbor IUVSTA (International Union For Vacuum Science, Technique and Applications) na rokovaní v Blede (Slovinsko) v apríli 1995 odporučil prijatie SVS Valnému zhromaždeniu IUVSTA, ktoré sa zišlo koncom septembra v japonskej Yokohame. A práve na vyššie spomenutom Vákuovom kongrese na zasadnutí Valného zhromaždenia IUVSTA bola SVS, zastúpená doc. Ing. M. Veselým, CSc., prijatá za právoplatného člena medzinárodnej organizácie. A náš delegát, ako zástupca SVS, bol zvolený do výkonného výboru IUVSTA, na obdobie ďalších troch rokov.

Zakladajúcim predsedom SVS doc. Ing. Štefan Bederka, CSc.
Pre ďalšie obdobia:
2001 – 2008 Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., prezident SAV
od roku 2008 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Slovak Vacuum Society (SVS)

The Slovak Vacuum Society (SVS) is an association of physical persons and legal entities whose aim is raising and deepening of expert interest in field of vacuum physics and techniques, expansion of vacuum technologies, and raising expert level of this important area of science and technology in Slovakia.

The SVS was established on 1st Plenary assembly in April 1993, followed by duly registration at Ministry of Interior of the Slovak Republic on April 5, 1993 as a successional organization of Czechoslovak committee for vacuum physics, techniques and applications.

The executive board of IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technique and Applications) on its meeting in Bled, Slovenia in April 1995 has recommended the acceptance of SVS to Plenary assembly of IUVSTA, which congregated at the end of September 1995 in Yokohama, Japan. During the International Vacuum Congress in Yokohama the Plenary assembly of IUVSTA accepted the SVS as valid member of IUVSTA. Our delegate represented by Assoc. Prof. Marian Veselý, representative for Slovak republic, was elect to become a member of Executive board of IUVSTA for period of three years.

Foundation chairman and president of SVS had become Assoc. Prof. Štefan Bederka
Chairman and president between 2001 – 2008: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby
Chairman and president since 2008: Prof. Robert Redhammer