Stanovy Slovenskej vákuovej spoločnosti

I. Základné ustanovenie

 1. Slovenská vákuová spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je združenie občanov a právnických osôb, ktorých poslaním je pestovanie a prehlbovanie odborných záujmov v oblasti vákuovej fyziky a techniky, rozvoj vákuových technológií a zvýšenie odbornej úrovne celého odboru v Slovenskej Republike. 
 2. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej Republiky, sídlom spoločnosti je Bratislava. 
 3. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom. 

II. Cieľ Spoločnosti

 1. Formy činnosti Spoločnosti sú poradenské semináre, konferencie, prednášky, odborné školenia, kvalifikačná a ďalšia činnosť s cieľom zvyšovania odbornej úrovne odboru.
 2. Spoločnosť naväzuje a udržuje organizačné a odborné styky s obdobnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami a môže do nich menovať svojich zástupcov.

III. Členstvo v Spoločnosti, práva a povinnosti členov

 1. Členskú základňu tvoria individuálni a kolektívni členovia. 
 2. Individuálnym členom môže byť každý občan SR, ktorý sa zaujíma o vákuovú fyziku a techniku alebo využíva vákuové technológie v najširšom zmysle. Prijatie za člena schvaľuje Výbor Spoločnosti. Členom môže byť aj občan iného štátu, v prípade jeho vzťahu k slovenskej vákuovej obci. Jeho prijatie tiež schvaľuje Výbor Spoločnosti.
 3. Individuálne členstvo vzniká prijatím člena na základe jeho písomnej prihlášky.
 4. Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, vylúčením člena z dôvodov neplnenia jeho povinností, úmrtím. Členské príspevky zaplatené za bežný kalendárny rok sa pri zániku členstva nevracajú (ani ich časť).
 5. Práva individuálneho člena Spoločnosti a) byť informovaný o všetkých formách činnosti Spoločnosti a podieľať sa na nich 
  b) využívať výhody vyplývajúce z členstva v Spoločnosti
  c) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány Spoločnosti 
  d) voliť a byť volený do orgánov Spoločnosti
 6. Povinnosti individuálneho člena 
  1. a) dodoržiavať stanovy, pokyny a smernice Spoločnosti 
  2. b) platiť členské príspevky 
  3. c) riadne vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený 
  4. d) hájiť záujmy a poslanie Spoločnosti a svojou prácou a správaním prispievať k jej dobrému menu v SR a v zahraničí 
  5. e) aktívne pomáhať pri zvyšovaní obecnej a odbornej úrovne Spoločnosti 
 7. Kolektívne členstvo 
  Kolektívnym členom môže byť každá právnická osoba pôsobiaca v SR a v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s poslaním Spoločnosti a s právnym poriadkom SR. 
 8. Kolektívne členstvo vzniká prijatím vo Výbore Spoločnosti na základe písomnej prihlášky. 
 9. Kolektívne členstvo zaniká písomným oznámením o vystúpení a to ku dňu, kedy bolo oznámenie doručené Výboru Spoločnosti alebo zrušením organizácie, ktorá je kolektívnym členom Spoločnosti. Členstvo môže tiež zaniknúť vylúčením z dôvodov neplnenia si členských povinností. Členské príspevky zaplatené na bežný kalendárny rok sa pri zániku členstva nevracajú (ani ich čiastka). 
 10. Práva kolektívneho člena: 
  1. a) byť informovaný o všetkých formách činnosti Spoločnosti a podieľať sa na nich 
  2. b) využívať výhody vyplývajúce z členstva v Spoločnosti 
  3. c) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány Spoločnosti 
 11. Povinnosti kolektívneho člena 
  1. a) dodoržiavať stanovy, pokyny a smernice Spoločnosti 
  2. b) platiť členský príspevok 
  3. c) prispievať k uskutočneniu odborných akcií, organizovaných v spolupráci so Spoločnosťou 
  4. d) umožňovať aktívnu účasť na práci Spoločnosti záujemcom z radov svojich zamestnancov